SERVICEAVTAL

Roger Löfström Bygg & Plåt AB är medlem av Plåt & Ventföretagen (pvforetagen.se) vilket garanterar att allt arbete som företaget utför görs ansvarsfullt till rätt pris samt med stor hantverksskicklighet.

Vår långa branscherfarenhet gör att vår kunskap är våra kunders trygghet. Vi arbetar med såväl stora som små fastighetsägare. En av våra specialiteter, som vi utövat under många år, är service och underhåll av landstings- och offentligt förvaltade fastigheter. Vår gedigna erfarenhet av serviceavtal har medfört att vi ser det som självklart att till kund redovisar utförda besiktningar genom tydliga rapporter. Ur dessa rapporter framgår eventuella anmärkningar och förslag till åtgärder med beräknad kostnad. Alla utförda besiktningar läggs in i vår databas vilket gör att vi kan följa upp åtgärdsförslag och utförda åtgärder. Våra serviceavtal innebär en komplett kontroll av takets funktion. Vid alla nya åtaganden görs en besiktning för att fastställa ett nuläge av takens kondition. Vid denna besiktning tas också mätuppgifter vilket innebär att alla ytor och detaljer som ligger inom vårt ansvarsområde mäts upp och räknas. Samtliga förekommande material, färger och dimensioner noteras och listas. åtgärdandet av plötsligt uppkomna fel underlättas sedan avsevärt av detta underlag. Efter denna första kontroll ger vi ett förslag till underhållsplan för området eller objektet. Denna plan är sedan ett bra underlag för att kunna planera för det fastighetsunderhåll som är nödvändigt för fastigheternas bestående kvalitet. På så sätt kan man undvika otrevliga överraskningar och sköta underhållet enligt plan.

Följande punkter ingår vid årlig besiktning:

  • ● Översyn av tak och vattenavrinning
  • ● Kontroll av taktegel och underlag
  • ● Rengörning av hängrännor och vattengångar
  • ● Kontroll av taktegel, papp och läkt
  • ● Kontroll av plåt och vattenavrinning
  • ● Kontroll av uppstignings- och skyddsanordningar
  • ● Kontroll av takluckor och ventilationshuvar
  • ● Rapportering av fel och brister

För konstaterade fel anges en preliminär åtgärdskostnad vid återrapporteringen